Please tell me the dialect of Fuchu City.

Azuru, Shii, Uberu, Eshikou, Orabu, Kabatare, Kippo, Kumiru, Geshi, Gonbo, Sagaru, Shigo, Suke, Busy, Soku, Tao, Chibiru , Tuppe, Tego, Dondoro, Naruna, Niina, Nukii, Nokuru, Hashiru, Hichageru, Bebechanko, Bokee, Fits to the ruler, Looking, Mukawari, Mekuso There are moburu, naughty, yuuna, good tanbo, ruler, wakare and so on.